MVO Westland, ondernemen met je hart!

"De gun-factor is doorslaggevend voor het succes"

Inge Vermeulen - Directeur Patijnenburg

Verslag paneldiscussie 3 juli

Op donderdag 3 juli heeft in het kader van de nieuwe Participatiewet een ondernemers panel plaatsgevonden. 17 ondernemers werden hartelijk ontvangen in het prachtige nieuwe bedrijfsgebouw van KUBO te Monster. De organisatie en het initiatief van dit event was in handen van MVO Westland.

Aanwezige bedrijven: Nature’s Pack, Dekker en Van Geest, DFG/Hamifleurs, Gemeente Westland, DON Opleidingen, Westland ARBO, AH Vrij, PCPOW, Greenco, De Winter Logistics, GJ Personeelsdiensten, Werveling Groeprojecten, Lans Tomaten, Westland Partners, Reinders en van Soest, Lans, DFG/Intergreen en KUBO. Naast de verschillende bedrijven waren wethouder Mohamed El Mokaddem en de accountmanagers van MVO Westland aanwezig.

KLIK HIER VOOR DE FOTO'S

Eigenaar en algemeen directeur Wouter Kuiper opende het panel met een korte presentatie over KUBO. Wouter heeft het bedrijf van zijn vader overgenomen dat in 1946 opgericht is door zijn opa. KUBO is een bedrijf dat kassen bouwt en zich richt op duurzame innovaties. Slogan van KUBO is The new color of Greenhouses is BLUE!
Bij KUBO werken 95 vaste medewerkers, 25 tijdelijke krachten, 50 medewerkers in de buitendienst en 3 medewerkers via MVO Westland met begeleiding verzorgd door Patijnenburg. Daarnaast wordt werk uitbesteed aan het werkbedrijf Patijnenburg. Dit werk leidt jaar rond tot werk voor gemiddeld 3 fte.

Na dit warme welkom nam, directeur van MVO Westland, Desiree Curfs het stokje over en gaf een presentatie over de nieuwe Participatiewet. Deze nieuwe wet is inmiddels na een lange voorbereiding door de eerste kamer goedgekeurd.
De Participatiewet heeft tot doel mensen met een beperking meer kansen te bieden op de arbeidsmarkt. Het kabinet heeft hierover afspraken gemaakt met de sociale partners. De komende jaren komen er bij bedrijven 100.000 extra banen bij voor deze doelgroep en nog eens 25.000 bij de overheid, die bestemd zijn voor mensen die vanwege een beperking niet in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen.

Na de presentatie gingen we met de aanwezigen aan de slag met een aantal stellingen in de vorm van een paneldiscussie. Dit leverde een levendige discussie op.
Rond de uitvoering van de wet is nog veel onduidelijk. Op een aantal vragen die in het panel aan de orde kwamen kan nog geen antwoord gegeven worden.
De sociale partners hebben een Werkkamer opgericht die de kaders voor deze wet verder moet uitwerken. Met deze kaders zal in de arbeidsmarktregio Haaglanden een regionaal Werkbedrijf worden opgericht die de uitvoering van de wet gaat inregelen. De regionale en lokale sociale partners zijn daarin gezamenlijk verantwoordelijk voor sturing van dit Regionale Werkbedrijf. Dat neemt niet weg dat er concrete invulling lokaal zal plaatsvinden. Het regionale werkbedrijf is met name het netwerk waarin afspraken worden vastgelegd.
De arbeidsregio Haaglanden omvat de gemeenten Delft, Midden Delfland, Westland, Rijswijk en Den Haag.

De stellingen

Op de 1e stelling: “Het 5% quotum is niet nodig. Wij pakken het zelf wel op.” Reageerde de groep met een volmondig Ja.
Direct werd duidelijk dat de aanwezige bedrijven geen wet nodig hebben die ondernemers verplicht tot het aannemen van mensen met een beperking. In het Westland is een beweging gaande waarbij bedrijven zelf het initiatief nemen. De wethouder roept op tot een regionaal sociaal akkoord waarbij ondernemers in het Westland de handen in een slaan en hiermee de Quotumwet overbodig maken.
Toch was er ook een kritische noot: er zijn nog steeds bedrijven die niet een bijdrage leveren. Hoe gaan we die bedrijven bereiken en verplichten een bijdrage te leveren?

Panelleider Martin Wigmans introduceerde deze stelling met de opmerking dat de aanwezige groep werkgevers zo’n 2600 vaste werknemers en een zelfde aantal flexibele krachten vertegenwoordigen. Om een beeld te vormen van de omvang van deze wet was snel een berekening gemaakt dat het voor de aanwezige bedrijven gaat om ongeveer 130 medewerkers die vallen binnen de doelgroep van de Participatiewet.

De 5% norm voor bedrijven met meer dan 25 werknemers gaat over FTE en niet over medewerkers.
Op de vraag of de 5% norm ook voor bedrijven die personeel uit het buitenland in Nederland laten werken en hier niet op de loonlijst staan geldt, kan niet direct antwoord worden gegeven. Dat zal op een later tijdstip worden uitgezocht.
Deze constructie zie je veel in het Westland met personeel uit Polen en Roemenië die salaris in hun thuisland uitbetaald krijgen.

Gemeente Westland heeft zelf ook een rol en verplichting in deze wet. Door grote tekorten en bezuinigingen zal er een aanzienlijke personeelsreductie plaats vinden en het nog een hele uitdaging worden aan de wet te voldoen. Outsourcing van werkzaamheden in bijvoorbeeld de catering en schoonmaak zijn hierbij oplossingen. Via aanbestedingen wil de gemeente opdrachtnemers vragen personeel in te zetten die aan de doelgroep criteria voldoet. Ook op deze manier wil de gemeente het goede voorbeeld geven bij behoud van personeel en de aanname van medewerkers met arbeidsbeperkingen.

Een idee dat ter plekke aan de orde kwam: Niet ieder bedrijf heeft misschien voldoende werk om iemand fulltime aan te stellen. Voorstel: maak een pool met werknemers en voeg de kleine soort werkzaamheden van de verschillende bedrijven samen tot een werkzaamhedenpool.

De 2e stelling:
“In Westland zijn op dit moment 500 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bemiddelbaar. Ieder bedrijf met meer dan 25 medewerkers moet hiervan iemand in dienst nemen”.
Ook hier was de reactie dat als bedrijven niet willen ze regels wel gaan omzeilen.
Je kunt wellicht beter positief belonen door bedrijven die actief een bijdrage leveren en zelfs boven te norm voorrang te verlenen bij opdrachten/aanbestedingen. Dat is een concrete oproep aan gemeente. Ondenermers willen best een bijdrage leveren maar ze hebben dan wel werk nodig.
Aandachtspunt is dat regelgeving hier knellend kan werken (Europese aanbesteding) Dat vraagt dus creativiteit.
Bedrijven die structureel niet mee doen zouden wellicht een boete opgelegd kunnen krijgen.

Met stelling 3, “Alle regelingen ten spijt. Het kost me veel tijd en geld, maar het levert te weinig op”, waren de aanwezigen het niet eens. Maatschappelijk verantwoord ondernemen levert juist veel moois op.

Wat doe je als bedrijf als je niet groeit en weinig verloop van personeel hebt. Hoe creëer je dan wel mogelijkheden. Opmerking vanuit de paneldiscussie was om in zo’n situatie zou de quotum wet wel noodzakelijk zijn. Maar ook: dwang is hier een verkeerde keuze. Het dwingt je dan personeel te ontslaan om ruimte te maken voor deze wet. De aanwezige bedrijven vinden een aanpak waarbij meer naar “haalbaarheid” gekeken wordt meer op zijn plaats. Van belang is dat je, als ruimte ontstaat, je dan bewust zoekt naar mogelijkheden voor de doelgroep. Ook dat vraagt creatieve oplossingen

Er vond ook een levendige discussie plaats over de rol van Patijnenburg die bij het vinden van oplossingen voor ondernemers en de doelgroep. Patijnenburg kan in Westland hier een sleutelpositie innemen. De doelgroep heeft veel begeleiding nodig en veel ondernemers hebben die kennis en capaciteit niet in huis. Laten we vooral laagdrempelige oplossingen met elkaar organiseren.
Als voorbeeld werd aangehaald dat een ondernemer werk uitbesteed aan Patijnenburg voor een aantal FTE per jaar. Die mensen vallen dan onder de ondernemer die het werk uitbesteed waardoor hij zijn bijdrage levert en de noodzakelijke begeleiding is geborgd.

Stelling 4:
“Als aan de voorwaarden van VNO*NCW is voldaan, dan pas doen we mee.
• De subsidie op loonkosten is geregeld;
• Er voldoende jobcoaches zijn;
• Er een no-risk-polis is voor kosten bij ziekte van werknemers;
• Het basispakket van gemeenten en UWV landelijk eenduidig is;
• In CAO’s afspraken zijn gemaakt over loonschalen op minimumniveau;”

De groep vond het herkenbare voorwaarden. Maar ook zonder deze voorwaarden wil zij hun verantwoordelijkheid nemen. Zie wat er nu al in Westland gebeurt met de MVO beweging. Ontzorgen van de werkgever is belangrijk: weten waar ze aan toe zijn en kunnen rekenen op passende begeleiding.

Een van de vragen die hier gesteld werd is ‘ Hoe gaan we om met loonverschillen die gaan ontstaan tussen personeel met beperkingen dat aangenomen is voordat de participatiewet in werking trad en nieuwe personeel met beperkingen?’

Er is veel discussie en onduidelijkheid rond Social Return en de participatiewet. Telt personeel dat wordt ingezet bij het voldoen aan de Social return-verplichting ook mee voor de garantiebanen? Daarop is het antwoord: Nee het gaat hier om 2 verschillende regelingen en veelal ook om verschillende doelgroepen.

Stelling 5: “Als de crisis voorbij is, is het quotum niet meer nodig”, vonden de aanwezigen over het algemeen te kort door de bocht. Bij deze doelgroep is dat niet hetgene waar het om gaat.

Hoe gaan we om met medewerkers met beperkingen die de afgelopen jaren al door bedrijven zijn aangenomen? Deze tellen niet mee voor de nieuwe wet. Wel tellen kandidaten die vanaf 1 januari 2013 zijn aangenomen en op een wachtlijst van de sociale werkvoorziening stonden en Wajongers mee.

Met Stelling 6 “Het MVO Westland-label draagt bij aan een positieve uitstraling van mijn bedrijf” werd de bijeenkomst afgesloten.

Wethouder Mohamed El Mokaddem gaf aan zeer blij te zijn met de sfeer en inzet rond MVO Westland en pleitte voor een deal met elkaar om aan te tonen dat in het Westland de Quotumwet uiteindelijk niet nodig zal zijn.

Het was een geslaagde bijeenkomst met mooie ideeën en initiatieven die vragen om een vervolg.

Terug naar nieuwsoverzicht