MVO Westland, ondernemen met je hart!

"De gun-factor is doorslaggevend voor het succes"

Inge Vermeulen - Directeur Patijnenburg

Instroom chauffeurs centraal bij brancheplatform Transport en Logistiek

Op dinsdag 6 december 2016 is gestart met het MVO Westland brancheplatform Transport en Logistiek waarbij deskundigen en koplopers uit de Westlandse logistieke branche samenkomen. Tijdens deze eerste interactieve sessie besprak de groep trends en ontwikkelingen binnen de logistieke sector. De belangrijkste uitkomst is dat de platformleden het noodzakelijk vinden om binnen Westland een project te starten voor de instroom van nieuwe chauffeurs.

Toekomstig tekort van 30.000 chauffeurs
Trends in de logistiek- en transportsector zijn aanleiding voor deze wens. Vooruitblikkend naar de arbeidsmarkt van 2020 zien de platformleden landelijk een tekort ontstaan van ongeveer 30.000 chauffeurs. Ook in Westland is de vraag naar chauffeurs zeer groot. Het brancheplatform wil verkennen of Westland kan aansluiten bij een initiatief dat ondernemersorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN) in Rotterdam uitvoert met opleider STC. Een delegatie van het Platform gaat zich hier de komende tijd voor inzetten

Banenmarkt en blijvend contact
Naast deze pilot is bedacht dat er een banenmarkt specifiek voor de sector Transport en Logistiek moet komen. Daarnaast zetten leden zich ervoor in om op alle manieren de instroom in de sector te bevorderen en benadrukken. Er zullen dan ook zeker vervolgbijeenkomsten van het brancheplatform georganiseerd worden, volgens de leden is het essentieel dat de sector met elkaar en met publieke partijen praat. Het bundelen van de krachten van publieke en private partijen draagt bij aan het verbeteren van het ondernemersklimaat, het vergroten van de werkgelegenheid en het verminderen van het aantal uitkeringsgerechtigden.

Deelnemers, trends en cijfers
Aan de eerste bijeenkomst van het brancheplatform Transport en Logistiek is een bijdrage geleverd door TLN, VNO-NCW Westland-Delfland, Don Opleidingen, MKB Westland, ABC Logistics, Van Daalen Transport, CargoBoss en Royal FloraHolland. Ondernemersorganisatie TLN presenteerde de nieuwste trends en cijfers. Zo bleek dat over 2016 een omzetgroei van 3,5% is te verwachten in transport en logistiek. Daarnaast is in relatie tot de arbeidsmarkt zichtbaar dat de sector veroudert, het aantal oudere werknemers neemt toe. Verder is bekend dat in de regio Zuid-Holland de vraag naar arbeid de komende tien jaar harder groeit dan het aanbod. In een volgende bijeenkomst gaan de platformleden verder met het gezamenlijk benutten van kansen en mogelijkheden binnen de sector.

Terug naar nieuwsoverzicht