Privacyverklaring: implementatie AVG bij MVO Westland

Privacy statement MVO Westland

Bij MVO Westland hechten we veel waarde aan privacy en willen we voldoen aan de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De basis van deze nieuwe privacywetgeving ligt in het vertrouwen dat wij correct en transparant met gegevens omgaan en hierop aanspreekbaar zijn.

lees verder

Persoonsgegevens
Om onze werkzaamheden uit te voeren hebben wij uw persoonsgegevens nodig. Deze gegevens zijn altijd beperkt tot hetgeen essentieel is voor de loonadministratie en om vast te stellen welke werkzaamheden gedaan kunnen en mogen worden Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die bij ons van u verwerkt worden:

Voor- en achternaam;
Geslacht;
Geboortedatum;
Geboorteplaats;
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Bankrekeningnummer
BSN nummer
Beperkingen, zonder medische aanduiding, die van belang zijn bij het uitvoeren van de werkzaamheden.
Doel van de verwerking van uw persoonsgegevens
MVO Westland verwerkt uw persoonsgegevens vanwege de uitvoerende taken van de Wet Sociale Werkvoorziening en de Participatiewet, welke door Patijnenburg/MVO Westland worden uitgevoerd namens de Gemeente Westland en UWV. Wij kunnen ook direct namens u werken, op dat moment doen wij de werkzaamheden in opdracht van uzelf.

Werving en selectie

In het kader van werving en selectie wordt persoonsinformatie die wij ontvangen maximaal 4 weken bewaard nadat de procedure is afgesloten, tenzij er een gerechtvaardigd belang is om deze informatie langer te bewaren, maar dat gebeurt uitsluitend met toestemming van de kandidaat. In dat geval worden de gegevens een jaar bewaard. MVO Westland archiveert geen gegevens van ras/etniciteit, geloof, gezondheid, politieke opvattingen of seksuele geaardheid. Kandidaten hebben recht op inzage, correctie en verwijdering van hun gegevens. Voor het gebruik van beeldmateriaal zal MVO Westland expliciet toestemming vragen.

Bewaartermijn
MVO Westland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van maximaal het lopende jaar inclusief de wettelijke bewaartermijn.

Delen van persoonsgegevens met derden
MVO Westland deelt uw persoonsgegevens alleen als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met de bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. MVO Westland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies
MVO Westland gebruikt alleen technische en functionele cookies. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Het recht op inzage, wijziging en verwijdering
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door MVO Westland en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mvowestland.nl. MVO Westland vraagt indien nodig wel altijd om een vorm van identificatie (geschoond van de gegevens die niet nodig zijn) en zal altijd de wettelijke bewaartermijnen volgen, hierna worden de gegevens alsnog altijd verwijderd.

Technische en organisatorische maatregelen
MVO Westland heeft de afgelopen jaren veel tijd en aandacht besteed om passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om uw privacy te beschermen. MVo Westland heeft een Informatiebeveiligingsbeleid en er is een privacy reglement waar alle medewerkers zich aan conformeren. Mocht u vragen hebben hierover, neem gerust contact met ons op via info@mvowestland.nl.

Contact

Mocht u naar aanleiding van deze privacystatement vragen hebben, neem gerust contact met ons op via onderstaande wegen.

Contactgegevens:
Ambachtstraat 10,
2671 CN Naaldwijk

tel 0174 – 272 000

info@mvowestland.nl

Bij vragen of constateringen op het gebied van privacy, neem contact op met onze functionaris gegevensbescherming, te bereiken via info@mvowestland.nl

doe ook mee!
© 2021 - MVO Westland. Alle rechten voorbehouden

Privacyverlaring